સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની વિજ્ઞાન અને વાણિજ્ય વિદ્યાશાખામાં નોંધાયેલા સ્નાતકોના મતદાર વિભાગની તા.૨૩/૦૫/૨૦૨૨થી અમલમાં આવેલ સેનેટ સભ્ચપદ માટેની ચુંટણી બાબત

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની વિજ્ઞાન અને વાણિજ્ય વિદ્યાશાખામાં નોંધાયેલા સ્નાતકોના મતદાર વિભાગની તા.૨૩/૦૫/૨૦૨૨થી અમલમાં આવેલ સેનેટ સભ્ચપદ માટેની ચુંટણી બાબત


Department: General Section

21-08-2023