ગુજરાત પબ્લિક યુનિવર્સિટીઝ એક્ટ-૨૦૨૩ સંદર્ભ બોર્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટ માટે કોલેજ શિક્ષકની પ્રવરતાયાદી બાબત (GUJARAT PUBLIC UNIVERSITIES ACT-2023 REFERENCE TO THE BOARD OF MANAGEMENT PROCEDURE OF COLLEGE TEACHERS)

/uni-files/General Section/2023-11/Formation of BoM001_merged.pdf


Department: General Section

09-11-2023