Reassesment

ઓનલાઈન પરિણામ જાહેર થયા પછી ઓરીજનલ માર્કસીટ વિના ઓનલાઈન ગુણ પત્રક ની પ્રિન્ટ આઉટ ના આધારે નિયત મર્યાદા માં પુનઃમુલ્યાંકન નું ફોર્મ ભરી શકાશે.

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date

રી-એસેસમેન્ટની પરીક્ષાનાં જાહેર થયેલ પરિણામો ની તારીખ (OCT-NOV 2019)

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date
1 BHMS REG 4th Year AUG-2019 NON-CBCS 04/12/2019
2 BHMS REG 3rd Year AUG-2019 NON-CBCS 04/12/2019
3 BHMS REG 2nd Year AUG-2019 NON-CBCS 04/12/2019
4 BHMS REG 1st Year AUG-2019 NON-CBCS 04/12/2019
5 MBBS REG 1st Year SEPT-2019 NON-CBCS 04/12/2019
6 BSC POST NURSING REG 1st Year JULY-2019 NON-CBCS 28/11/2019
7 NURSING REG 4th Year JULY-2019 NON-CBCS 20/11/2019
8 BSC POST NURSING REG 2nd Year JULY-2019 NON-CBCS 20/11/2019
9 MSC NURSING REG 1st Year JULY-2019 NON-CBCS 20/11/2019

રી-એસેસમેન્ટની પરીક્ષાનાં જાહેર થયેલ પરિણામો ની તારીખ (March-April-2019)

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date
1 B.COM EXT 2 APRIL-2019 INFINITY 03/10/2019
2 MSC CHEM OLD REG 4 MAY-2019 CBCS 03/10/2019
3 MSC HS GEN NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 03/10/2019
4 MSC HS FN NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 03/10/2019
5 MA PSY EXT 4 MAY-2019 GIPL 09/09/2019
6 MA SOC EXT 4 MAY-2019 GIPL 09/09/2019
7 BA EXT 4 MARCH-2019 GIPL 09/09/2019
8 BCOM EXT 2 APRIL-2019 GIPL 09/09/2019
9 MA ENGLISH EXT 4 MAY-2019 INFINITY 09/09/2019
10 BA EXT 4 MARCH-2019 INFINITY 09/09/2019
11 BCOM NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 06/09/2019
12 BA NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 06/09/2019
13 LLB NEW REG 2 MARCH-2019 CBCS 06/09/2019
14 BBA NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 06/09/2019
15 BA NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 06/09/2019
16 BCA NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 06/09/2019
17 MCOM EXT 4 MAY-2019 GIPL 04/09/2019
18 MA SOC EXT 4 MAY-2019 DOS-BASE 04/09/2019
19 MA GUJARATI EXT 4 MAY-2019 DOS-BASE 04/09/2019
20 MA ENG EXT 4 MAY-2019 DOS-BASE 04/09/2019
21 MA ECO EXT 4 MAY-2019 DOS-BASE 04/09/2019
22 MCOM EXT 4 MAY-2019 INFINITY 04/09/2019
23 MCOM EXT 4 MAY-2019 DOS-BASE 04/09/2019
24 BHMS OLD REG 4th Year APRIL-2019 NON-CBCS 27/08/2019
25 BHMS OLD REG 3rd Year APRIL-2019 NON-CBCS 27/08/2019
26 BHMS OLD REG 2nd Year APRIL-2019 NON-CBCS 27/08/2019
27 MA SANSKRIT EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
28 MA HISTORY EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
29 MA HINDI EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
30 MA GUJ EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
31 MA ENG EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
32 MA ECO. EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
33 MA GUJ NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 21/08/2019
34 BED BASIC 2YR NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 08/08/2019
35 MA PSY NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 08/08/2019
36 BA EXT 6 MARCH-2019 GIPL 30/07/2019
37 BCOM EXT 4 MARCH-2019 INFINITY 29/07/2019
38 BCOM EXT 4 MARCH-2019 DOS-BASE 29/07/2019
39 BCOM EXT 4 MARCH-2019 GIPL 29/07/2019
40 LLB NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 26/07/2019
41 MED NEW 2YR REG 4 MAY-2019 CBCS 26/07/2019
42 BCOM NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 26/07/2019
43 MSC BOTANY NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 26/07/2019
44 MSC CHEM NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 26/07/2019
45 MA ENG NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 26/07/2019
46 MA ENG OLD REG 2 MAY-2019 CBCS 26/07/2019
47 BSC OLD REG 2 APRIL-2019 CBCS 26/07/2019
48 BSC NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 26/07/2019
49 BSC NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 23/07/2019
50 BCA NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 19/07/2019
51 MCOM OLD REG 4 MARCH-2019 CBCS 19/07/2019
52 MCOM NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 19/07/2019
53 BSC NURSING BASIC REG 4th Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
54 BSC NURSING REG 3rd Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
55 BSC NURSING BASIC REG 2nd Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
56 BSC NURSING BASIC REG 1st Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
57 BSC POST NURSING REG 2nd Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
58 BSC POST NURSING REG 1st Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
59 MCOM OLD REG 4 MAY-2019 CBCS 17/07/2019
60 MCOM NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 17/07/2019
61 BSC NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 17/07/2019
62 BBA NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 12/07/2019
63 BBA OLD REG 2 APRIL-2019 CBCS 12/07/2019
64 BA INFINITY 6 MARCH-2019 INFINITY 12/07/2019
65 BA EXT 6 MARCH-2019 DOS-BASE 12/07/2019
66 BSC IT NEW REG 2 APRIL-219 CBCS 12/07/2019
67 BSC OLD REG 4 MARCH-2019 CBCS 12/07/2019
68 BCOM NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 11/07/2019
69 BCA OLD REG 4 MARCH-2019 CBCS 08/07/2019
70 BCOM NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 08/07/2019
71 MCA NEW REG 4 APRIL-2019 CBCS 08/07/2019
72 MA GUJ NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 08/07/2019
73 MA ENG NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 08/07/2019
74 MA ECO NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 08/07/2019
75 BA LLB NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 28/06/2019
76 MSW NEW REG 4 APRIL-2019 CBCS 28/06/2019
77 MA SANS NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 27/06/2019
78 PGDCA NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 27/06/2019
79 MSC MATH NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 27/06/2019
80 MJMC REG 4 MARCH-2019 CBCS 27/06/2019
81 MA SOC NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 27/06/2019
82 MA PSY NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 27/06/2019
83 MA HINDI NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 27/06/2019
84 BJMC NEW REG 2 MARCH-2019 CBCS 27/06/2019
85 MSC IT SEM NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 27/06/2019
86 BSC IT NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 25/06/2019
87 MA ECO NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 25/06/2019
88 BSC HS NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 24/06/2019
89 BHTM NEW REG 4 APRIL-2019 CBCS 24/06/2019
90 LLB OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
91 LLB NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
92 BBA OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
93 BBA NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
94 BA OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
95 BA NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
96 BCOM OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 17/06/2019
97 BCOM NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 17/06/2019
98 BSC OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 10/06/2019
99 BSC NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 10/06/2019
100 BCA NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 04/06/2019
101 BCA OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 04/06/2019
102 MJMC NEW REG 2 MARCH-2019 CBCS 04/06/2019
103 BSW NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 28/05/2019
104 MJMC NEW REG 1 MARCH-2019 CBCS 23/05/2019
105 BSW OLD REG 4 MARCH-2019 CBCS 23/05/2019
106 PGDMC NEW REG 2 MARCH-2019 CBCS 11/05/2019
107 BSC IT NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 11/05/2019

રી-એસેસમેન્ટની પરીક્ષાનાં જાહેર થયેલ પરિણામો ની તારીખ (OCT-2018)

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date
1 MCOM EXT 1 DEC-2018 GIPL 04/09/2019
2 MCOM NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 08/08/2019
3 BHMS REG 3rd Year JAN-2019 NON-CBCS 29/07/2019
4 BHMS REG 2nd Year JAN-2019 NON-CBCS 29/07/2019
5 BHMS REG 1st Year JAN-2019 NON-CBCS 29/07/2019
6 BA OLD REG 1 DEC-2018 CBCS 26/07/2019
7 BA EXT 1 DEC-2018 GIPL 25/07/2019
8 MA ENG NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 08/07/2019
9 BED NEW 2YR REG 3 DEC-2018 CBCS 28/06/2019
10 BED NEW 2YR REG 1 DEC-2018 CBCS 28/06/2019
11 BCOM OLD REG 1 DEC-2018 CBCS 28/06/2019
12 BA NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 28/06/2019
13 BA LLB NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 14/06/2019
14 MED NEW 2YR REG 1 NOV-2018 CBCS 10/06/2019
15 MPHIL GUJ NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 10/06/2019
16 MED NEW 2YR REG 3 NOV-2018 CBCS 06/06/2019
17 MSC MATH OLD REG 3 DEC-2018 CBCS 05/06/2019
18 MSC MATH NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/06/2019
19 MA ENG NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/06/2019
20 MSC CHEM NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 24/05/2019
21 BCOM NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 23/05/2019
22 BA NEW REG 3 NOV-2018 CBCS 23/05/2019
23 BBA NEW REG 3 NOV-2018 CBCS 22/05/2019
24 BCOM NEW REG 3 NOV-2018 CBCS 17/05/2019
25 BBA NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 17/05/2019
26 LLB NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 17/05/2019
27 MPHARM MGMT 2016 REG 5 DEC-2018 CBCS 11/05/2019
28 BCOM OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 11/05/2019
29 BBA OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 11/05/2019
30 BSC OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 03/05/2019
31 MSC PHY NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 30/04/2019
32 MCA NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 30/04/2019
33 BHTM OLD REG 8 OCT-2018 CBCS 29/04/2019
34 MSC IT NEW/OLD REG 1 NOV-2018 CBCS 29/04/2019
35 MSC IT NEW/OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 29/04/2019
36 MSC BT NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
37 MSC MIC NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
38 MSC ELE NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
39 LLM HR NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
40 LLM REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
41 MSC HS GEN NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
42 MSC HS FN NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
43 MSC BOTANY NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
44 MSC PHY NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
45 MSC CHEM NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
46 PGDCA NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 26/04/2019
47 MCOM NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 22/04/2019
48 MCOM NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 22/04/2019
49 BA OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 22/04/2019
50 BSC O/N REG 1 DEC-2018 CBCS 18/04/2019
51 BHMS REG 3rd Year NOV-2018 NON-CBCS 18/04/2019
52 LLB NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 08/04/2019
53 LLB OLD REG 3 OCT-2018 CBCS 05/04/2019
54 LLB NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 05/04/2019
55 BED BASIC 2YR NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
56 DYED REG 1 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
57 MBA (B&F) NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
58 BSC IT NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
59 MSW NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
60 MSC PHY OLD REG 1 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
61 LLB OLD REG 3 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
62 MSC MIC NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
63 BA LLB NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
64 BED BASIC 2YR NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
65 MSW NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 05/04/2019
66 MBA (B&F) NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 05/04/2019
67 MBA NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 05/04/2019
68 BA LLB REG 5 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
69 BSC NEW REG 3 NOV-2018 CBCS 03/04/2019
70 BPT REG 1st Year JULY-2018 NON-CBCS 03/04/2019
71 BSC O/N REG 3 NOV-2018 CBCS 03/04/2019
72 MA HISTORY NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
73 MA GUJ NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
74 MA SANS NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
75 MA SANS NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
76 MA HINDI NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
77 MA PSY NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
78 MA HINDI NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
79 MA GUJ NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
80 MA SOC NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
81 MBBS 3RD PART-2 REG 3rd Year JAN-2019 NON-CBCS 29/03/2019
82 MA HISTORY NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 23/03/2019
83 BCA O/N REG 1 DEC-2018 CBCS 23/03/2019
84 MA ECO NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 20/03/2019
85 MA ECO NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 20/03/2019
86 BCA NEW REG 3 NOV-2018 CBCS 05/03/2019
87 BCA OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 05/03/2019
88 BCOM NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 18/02/2019
89 BA REG 5 OCT-2018 CBCS 18/02/2019
90 BCOM REG 5 OCT-2018 CBCS 18/02/2019
91 BSC NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 15/02/2019
92 BSC NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 15/02/2019
93 BSC NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 15/02/2019
94 BSC IT NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 13/02/2019
95 LLB OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 13/02/2019
96 LLB NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 13/02/2019
97 BBA NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 13/02/2019
98 BSC OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 09/02/2019
99 BSC OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 09/02/2019
100 MSC-MSC APP. PHY REG 5 NOV-2018 CBCS 09/02/2019
101 BBA OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 09/02/2019
102 BSW NEW REG 1 NOV-2018 CBCS 09/02/2019
103 BSC IT OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 06/02/2019
104 BSC IT NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 06/02/2019
105 BHTM NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 06/02/2019
106 BHTM OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 06/02/2019
107 BJMC NEW REG 1 OCT-2018 CBCS 01/02/2019
108 NURSING BASIC REG 1st Year AUG-2018 NON-CBCS 31/01/2019
109 NURSING BASIC REG 2nd Year AUG-2018n NON-CBCS 31/01/2019
110 NURSING REG 3rd Year AUG-2018 NON-CBCS 31/01/2019
111 NURSING REG 4th Year AUG-2018 NON-CBCS 31/01/2019
112 POST NURSING REG 1st Year AUG-2018 NON-CBCS 31/01/2019
113 POST NURSING REG 2nd Year AUG-2018 NON-CBCS 31/01/2019
114 B.PHYSIO REG 2nd Year JULY-2018 NON-CBCS 31/01/2019
115 B.PHYSIO REG 3rd Year JULY-2018 NON-CBCS 31/01/2019
116 MBBS REG 1st Year NOV-2018 NON-CBCS 31/01/2019
117 BCA OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 17/01/2019
118 BCA NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 12/01/2019
119 MJMC NEW REG 1 OCT-2018 CBCS 09/01/2019

રી-એસેસમેન્ટ પરિપત્રો -અખબાર યાદી પત્રો


# Circular No Circular Title Date Download
1 999 પુન:મૂલ્યાંકન (રિએસેસમેન્ટ) ફી રીફંડ અંગેનો પરિપત્ર અને ફી રીફંડ ફોર્મ નં:-402 03-12-2019  Download
2 EXAM 04/205/2019 MA SEM 2ND MAY 2019 EXTERNAL ONLINE REASSESSEMNT FORM ENTRY 30-08-2019  Download
3 9999 3RD YEAR BHMS (OLD) & 4TH YEAR BHMS (OLD) APRIL 2019 પુનઃ મુલ્યાંકન પરિણામ માં સુધારો થયેલ SEAT NUMBER ની યાદી 28-08-2019  Download
4 EXAM 04/175/2019 MA EDU. SEM 4TH MAY 2019 EXTERNAL ONLINE REASSESSEMNT FORM ENTRY 05-08-2019  Download
5 exam/04/04/2019 MA SEM 3rd EXTERNAL DEC-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 02/04/2019 22-04-2019  Download
6 exam/4/114/2019 REASSESSMENT ONLINE FORM DATE MA SEM 4TH EXT. MAY 2019 29-06-2019  Download
7 exam/04/109/2019 BCOM SEM 2ND APRIL 2019 GIPL EXTERNAL ONLINE REASSESSMENT FORM ENTRY 27-06-2019  Download
8 exam/04/108/2019 MCOM SEM 4TH MAY 2019 EXTERNAL ONLINE REASSESSEMNT FORM ENTRY 27-06-2019  Download
9 Exam/4/369/2019 MCOM SEM 3rd  EXTERNAL OCT-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 23/03/2019 03-03-2019  Download
10 Exam/4/381/2019 BCOM SEM 3rd  EXTERNAL OCT-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 29/03/2019 29-03-2019  Download
11 Exam/11/2019 MA SEM 1ST  EXTERNAL DEC-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 12/04/2019 12-04-2019  Download
12 Exam/4/21/2019 BOCM SEM 1ST  EXTERNAL NOV-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 24/04/2019 24-04-2019  Download
13 exam/4/34/2019 BA SEM 1ST  EXTERNAL NOV-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 29/04/2019 29-04-2019  Download
14 exam/4/42/2019 MCOM  SEM 1ST  EXTERNAL DEC-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 08/05/2019 08-05-2019  Download
15 exam/4/54/2019 BCOM SEM 6TH   EXTERNAL MARCH-2019 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 21/05/2019 21-05-2019  Download

રી-એસેસમેન્ટનું ફોર્મ


# Downloads Title Date Download
1 પુનઃમૂલ્યાંકન ફી રીફંડ નું ફોર્મ નં:-402
Download For:
03-12-2019  Download
2 આર.ટી.આઈ. ડીસ્કલોઝર
Download For: Students
01-08-2019  Download
3 રી-એસેસમેન્ટનાં ફોર્મની ઓનલાઈન એન્ટ્રી માં તારીખ માં ફેરફાર અંગેનો પરિપત્ર તા ૨૭-૧૨-૨૦૧૮
Download For: Students College
01-08-2019  Download
4 Exam Reassesment form / રી-એસેસમેન્ટનું ફોર્મ
Download For: Students
08-05-2019  Download