ગુજરાત પબ્લીક યુનિવર્સિટીઝ એકટ-૨૦૨૩ સંદર્ભે એકેડેમિક કાઉન્સિલ માટે સલંગ્ન કોલેજના આચાર્યશ્રીની પ્રવરતા યાદી બાબત (In relation to the Gujarat Public Universities Act-2023, the activity list of the Principal of Salangan College for the Academic Council

/uni-files/General Section/2023-11/online.pdf

/uni-files/General Section/2023-11/આચાર્યશ્રી ફોર્મ (3).docx

/uni-files/General Section/2023-11/ac TECHER FORM COLL આચાર્યશ્રી.xlsx


Department: General Section

09-11-2023