તા.૨૩/૦૫/૨૦૨૨થી અમલમાં આવેલ સેનેટની તા.૨૪/૦૯/૨૦૨૩, તા.૦૮/૧૦/૨૦૨૩ અને તા.૨૯/૧૦/૨૦૨૩ની તમામ ચુંટણી પ્રક્રિયા સ્થગિત કરવા બાબત

તા.૨૩/૦૫/૨૦૨૨થી અમલમાં આવેલ સેનેટની તા.૨૪/૦૯/૨૦૨૩, તા.૦૮/૧૦/૨૦૨૩ અને તા.૨૯/૧૦/૨૦૨૩ની તમામ ચુંટણી પ્રક્રિયા સ્થગિત કરવા બાબત


Department: General Section

18-09-2023