સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી અધિનિયમ ૧૯૬૫ની વિવિધ કલમ 16(૧) વર્ગ-૨ અન્વયેની વિવિધ મતદાર વિભાગની તા.૨૩/૦૫/૨૦૨૨થી અમલમાં આવેલ સેનેટની ચૂંટણી પ્રક્રિયા અંગેની માહિતી

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી અધિનિયમ ૧૯૬૫ની વિવિધ કલમ 16(૧) વર્ગ-૨ અન્વયેની વિવિધ મતદાર વિભાગની તા.૨૩/૦૫/૨૦૨૨થી અમલમાં આવેલ સેનેટની ચૂંટણી પ્રક્રિયા અંગેની માહિતી


Department: General Section

17-07-2023