તા.૦૮/૧૨/૨૦૨૩, સવારે ૧૧:૩૦ કલાકે એકેડેમિક બેંક ઓફ ક્રેડીટ્સ (ABC) વર્કશોપનું આયોજન બાબતેનો પરિપત્ર

પરિપત્ર પત્ર

/uni-files/academic/2023-12/૯૫૦૯૬ ABC પરિપત્ર..pdf

ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરવાની લીંક : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFz4cDa2hgf_pAIMWqPcxUKlUZ3uD_XlI_HwUYVO3P4KjIig/viewform?usp=sf_link


Department: Academic Section

01-12-2023