તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮, તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ વાણિજ્ય,વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખાઓની મતદારયાદી બાબત.

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮, તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ વાણિજ્ય,વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખાઓની મતદારયાદી બાબત.


Department: General Section

28-07-2023