શિક્ષણ વિદ્યાશાખા, કાયદા વિદ્યાશાખા તથા વિનયન વિદ્યાશાખા ફાઈનલ મતદારયાદી કીમત(રૂ.) બાબત

શિક્ષણ વિદ્યાશાખા, કાયદા વિદ્યાશાખા તથા વિનયન વિદ્યાશાખા ફાઈનલ મતદારયાદી કીમત (રૂ.) બાબત 


Department: General Section

23-08-2023