"બે પ્રમાણપત્રીય અભ્યાસક્રમ-૨૦૨૩-૨૪ " (૧) બાબાસાહેબ ડો.આંબેડકરનું જીવન અને દર્શન" (૨) *ભારતીય બંધારણમાં માનવ અધિકારો અને ફરજો બાબત

"બે પ્રમાણપત્રીય અભ્યાસક્રમ-૨૦૨૩-૨૪ "
(૧) બાબાસાહેબ ડો.આંબેડકરનું જીવન અને દર્શન"
(૨) *ભારતીય બંધારણમાં માનવ અધિકારો અને ફરજો
Registration Link https://shorturl.at/euyJ4


Department: Babasaheb Dr. B. R. Ambedkar Chair

21-09-2023