સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની કાયદા અને શિક્ષણ વિદ્યાશાખાના નોંધાયેલા સ્નાતકોના મતદાર વિભાગની તા.૨૩/૦૫/૨૦૨૨થી અમલમાં આવેલ સેનેટ સભ્ચપદ માટેની ચુંટણી બાબત

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની કાયદા અને શિક્ષણ વિદ્યાશાખાના નોંધાયેલા સ્નાતકોના મતદાર વિભાગની તા.૨૩/૦૫/૨૦૨૨થી અમલમાં આવેલ સેનેટ સભ્ચપદ માટેની ચુંટણી બાબત


Department: General Section

02-09-2023