તા.૨૩/૦૫/૨૦૨૨થી અમલમાં આવેલ નોંધાયેલા સ્નાતકોની પરફોર્મીંગ આર્ટસ વિદ્યાશાખાની સેનેટ પરની એક જગ્યાના સેનેટ સભ્ય તરીકે બિનહરીફ ચૂંટાવા બાબત

તા.૨૩/૦૫/૨૦૨૨થી અમલમાં આવેલ નોંધાયેલા સ્નાતકોની પરફોર્મીંગ આર્ટસ વિદ્યાશાખાની સેનેટ પરની એક જગ્યાના સેનેટ સભ્ય તરીકે બિનહરીફ ચૂંટાવા બાબત


Department: General Section

25-08-2023