તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮, તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ કામચલાઉ તેમજ તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૨ની સ્થિતિએ અંતિમ પ્રસિધ્ધ કરેલ મતદારયાદી કરવા બાબત

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮, તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ કામચલાઉ તેમજ તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૨ની સ્થિતિએ અંતિમ પ્રસિધ્ધ કરેલ મતદારયાદી કરવા બાબત


Department: General Section

06-07-2023