માન્ય ઉમેદવારોના નામોની જાહેરાત કોલેજ શિક્ષકશ્રીઓની મેનેજમેન્ટ વિદ્યાશાખાની સેનેટ પરની એક બેઠક અંગેની ચૂંટણી તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૩ બાબત

માન્ય ઉમેદવારોના નામોની જાહેરાત કોલેજ શિક્ષકશ્રીઓની મેનેજમેન્ટ વિદ્યાશાખાની સેનેટ પરની એક બેઠક અંગેની ચૂંટણી તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૩ બાબત


Department: General Section

25-08-2023