માન્ય ઉમેદવારોના નામોની જાહેરાત કોલેજ શિક્ષકશ્રીઓની તબિબી વિદ્યાશાખાની સેનેટ પરની ત્રણ બેઠક અંગેની ચૂંટણી તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૩ બાબત

માન્ય ઉમેદવારોના નામોની જાહેરાત કોલેજ શિક્ષકશ્રીઓની તબિબી વિદ્યાશાખાની સેનેટ પરની ત્રણ બેઠક અંગેની ચૂંટણી તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૩


Department: General Section

25-08-2023