માન્ય ઉમેદવારોના નામોની જાહેરાત શિક્ષક ગૃહવિજ્ઞાન વિદ્યાશાખાની સેનેટ પરની એક બેઠક અંગેની ચૂંટણી -તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૩

 માન્ય ઉમેદવારોના નામોની જાહેરાત શિક્ષક ગૃહવિજ્ઞાન વિદ્યાશાખાની સેનેટ પરની એક બેઠક અંગેની ચૂંટણી -તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૩


Department: General Section

25-08-2023