કાયદા,શિક્ષણ તથા વિનયન વિદ્યાશાખાઓના શિક્ષકોની મતદારયાદી પરત્વેની વિગતો મોકલી આપવા બાબત

કાયદા,શિક્ષણ તથા વિનયન વિદ્યાશાખાઓના શિક્ષકોની મતદારયાદી પરત્વેની વિગતો મોકલી આપવા બાબત


Department: P.G.T.R. Section

20-07-2023