સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની કણસાગરા મહિલા કોલેજની વિદ્યાર્થીની કુ. જ્હાનવી નિર્મળભાઈ મહેતા "ખેલો ઈન્ડિયા યુનિવર્સિટી જુડો ચેમ્પિયનશીપ" માં પસંદગી


Department: Physical Education Section

17-05-2022