યુનિવર્સિટી સ્થિત ભવનો અને હોસ્ટેલનાં વિદ્યાર્થીઓને ફિટ ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ અંતર્ગત ભાગ લેવા બાબત

યુનિવર્સિટી સ્થિત ભવનો અને હોસ્ટેલનાં વિદ્યાર્થીઓને ફિટ ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ અંતર્ગત ભાગ લેવા બાબત

રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ

 


Department: Physical Education Section

18-10-2021