એમ.એ.(ઓલ)/એજ્યુકેશન/ગાંધીયન તેમજ એમ.કોમ સેમેસ્ટર-૦૧ ફ્રેશ તથા રીપીટર બાહ્ય પરીક્ષાઓના રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ શરુ

એમ.એ.(ઓલ)એજ્યુકેશનગાંધીયન તેમજ એમ.કોમ સેમેસ્ટર-૦૧ ફ્રેશ તથા રીપીટર બાહ્ય પરીક્ષાઓના રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ શરુ

Online Registration Steps

Link for New Registration: https://exam.saurashtrauniversity.edu

Registration Link for Repeater: https://external.saurashtrauniversity.co.in


Department: External Exam Section

22-07-2023