ડો. બી. આર.આંબેડકર ચેરની વર્ષ -૨૦૨૪ -૨૫ની વિવિધ યોજનાઓ

/uni-files/dbchair/2024-07/BAC વિવિધ યોજનાની જાહેરાત -2024-25.pdf

/uni-files/dbchair/2024-07/4. BAC નિબંધ, વક્તૃવ, સ્પે. ફેલો. અવોર્ડ, સંસોધન પપેર, સેમીનાર, પુસ્તક પ્રકાશન યોજના24-25.pdf


Department: Babasaheb Dr. B. R. Ambedkar Chair

10-07-2024