તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮, તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ કામચલાઉ તેમજ તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૨ની સ્થિતિએ કોલેજ શિક્ષકની ચુંટણી અંતિમ મતદારયાદી પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮, તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ કામચલાઉ  તેમજ  તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૨ની  સ્થિતિએ  કોલેજ શિક્ષકની ચુંટણી અંતિમ મતદારયાદી પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત


Department: General Section

01-07-2023