CCDC Smart GK Test Link

  • CCDC Smart GK Test Link તા. ૨૩-૦૫-૨૦૨૦ ના રોજ સવારે ૧૦:૫૫ કલાકે ખુલશે અને ૧૧:૩૦ વાગ્યે બંધ થઇ જશે તેથી પરીક્ષા બાદ ફોર્મ સબમિટ કરી દેવું.
  • પરિણામ ટેકનિકલ ક્ષતિ ન આવે તો સાંજે ૫:૦૦ કલાકે જાહેર કરવામાં આવશે.
  • CCDC Smart GK Test Link https://forms.gle/M2S6t4mwY98QLdDp9

Department: Career Counselling & Development Centre (CCDC)

22-05-2020