બી.એસ.સી. સેમ 5 ની પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષા મુલતવી રાખેલ છે.

SC SEM-5 ની પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષા મુલત્વી રાખવા બાબત

Download


Department: Confidential Section (Exam 02)

05-10-2021