સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી અધિનિયમની ૧૯૬૫ની કલમ ૧૬(૧) વર્ગ-૨(A)(iv)(d)અન્વયે સેનેટ પર રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા નિયુક્ત વિધાનસભાના ૩ સભ્યોની જાહેરાત

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી અધિનિયમની ૧૯૬૫ની કલમ ૧૬(૧) વર્ગ-૨(A)(iv)(d)અન્વયે સેનેટ પર રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા નિયુક્ત વિધાનસભાના ૩ સભ્યોની જાહેરાત


Department: General Section

01-09-2023