ફિટ ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ અંતર્ગત સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી સંલગ્ન કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓને માટે વિવિધ રમતોમાં ભાગ લેવા પ્રોત્સાહિત કરવા બાબત

ફિટ ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ અંતર્ગત સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી સંલગ્ન કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓને માટે વિવિધ રમતોમાં ભાગ લેવા પ્રોત્સાહિત કરવા બાબત

રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ


Department: Physical Education Section

18-10-2021