માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકશ્રીની ચૂંટણી બિનહરીફ થવા અંગેનું જાહેરનામું

માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકશ્રીની ચૂંટણી બિનહરીફ થવા અંગેનું જાહેરનામું


Department: General Section

14-07-2023