સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ સ્પોર્ટ્સ કેલેન્ડર વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ ફર્સ્ટ રાઉન્ડ માં સુધારો (રિવાઈઝ્ડ-૦૧) ૧૦ ૧૧ ૨૦૨૧

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ સ્પોર્ટ્સ કેલેન્ડર વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ ફર્સ્ટ રાઉન્ડ માં સુધારો (રિવાઈઝ્ડ-૦૧) ૧૦ ૧૧ ૨૦૨૧


Department: Physical Education Section

16-11-2021