विभिन्न पाठ्यक्रम-प्रवेश स्थिति

 

वर्ष

एम.ए.

एम.फिल.

एम.फिल. तुलनात्मक साहित्य

पीएच.डी.

कुलसंख्या

२००९-१०

७५

२०

२९

११

१३५

२०१०-११

६८

२०

२७

६२

१७७

२०११-१२

५७

१५

२७

२२

१२१

२०१२-१३

४५

१८

२८

६३

१५८

२०१३-१४

६३

१५

३०

४६

१५८

२०१४-१५

५६

१५

२१

--

९२

२०१५-१६

५७

१५

२०

७४

१६६

२०१६-१७

५९

१५

२४

२४

१२२

२०१७-१८

५६

१५

३०

२६

१२७

२०१८-१९

५१

१५

२६

३३

१२५

२०१९-२०

६२

१५

१६

१२

१०५

२०२०-२१

४२

०९

१४

१३

७८