# Downloads Title Date Download
1 પુનઃમુલ્યાંકન અંગેની સુધારેલ સૂચનાઓ. 03-10-2022  Download
2 રી-એસેસમેન્ટ (પુનઃમૂલ્યાંકન) નાં વિષયો/પેપરો અને ફી બાબતનો પરિપત્ર 02-01-2021  Download
3 માહિતી અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ અંતર્ગત ઉતરવહીની નકલ મેળવવાની ફી જમા કરવાની સમયમર્યાદા બાબત 13-08-2020  Download
4 CBCS REGULAR વિદ્યાર્થી દ્વારા પુનઃમુલ્યાંકન ની અરજી ONLINE કરવા બાબત નો પરિપત્ર 05-07-2020  Download
5 CBCS REGULAR અભ્યાસક્રમોના પુનઃમુલ્યાંકન અંગેની સુચના નો પત્ર 05-07-2020  Download
6 પુનઃમુલ્યાંકન (રીએસેસમેન્ટ) વિભાગમાં પરત થયેલ વિદ્યાર્થીઓ ની માર્કસીટ ની યાદી 11-01-2020  Download
7 પુનઃમૂલ્યાંકન ફી રીફંડ નું ફોર્મ નં:-402 03-12-2019  Download
8 આર.ટી.આઈ. ડીસ્કલોઝર 01-08-2019  Download
9 રી-એસેસમેન્ટનાં ફોર્મની ઓનલાઈન એન્ટ્રી માં તારીખ માં ફેરફાર અંગેનો પરિપત્ર તા ૨૭-૧૨-૨૦૧૮ 01-08-2019  Download
10 Exam Reassesment form / રી-એસેસમેન્ટનું ફોર્મ 08-05-2019  Download