સૌરાષ્ટ્ર-તમિલ સંગમમ્ કાર્યક્રમ અંતર્ગત સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના એજ્યુકેશન સ્ટોલની મુલાકાત લેતા ભારત સરકારશ્રીના આદરણીય કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી જી. કીશન રેડ્ડીજી તથા ગુજરાત રાજયના પ્રવાસનમંત્રીશ્રી મુળુભાઈ બેરા

સૌરાષ્ટ્ર-તમિલ સંગમમ્ કાર્યક્રમ અંતર્ગત સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના સ્ટોલની મુલાકાત લેતાં ભારત સરકારશ્રીના આદરણીય પ્રવાસન અને સાંસ્કૃતિક વિભાગના કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી જી. કીશન રેડ્ડીજી તથા ગુજરાત રાજયના પ્રવાસનમંત્રીશ્રી મુળુભાઈ બેરા...


Published by: Office of the Vice Chancellor

21-04-2023