શારીરિક શિક્ષણ વિભાગ, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી–રાજકોટ અને મ્યુનિસિપલ આર્ટસ અને કોમર્સ કોલેજ–ઉપલેટાનાં સંયુક્ત ઉપક્રમે ઈકો એડવેન્ચર કેમ્પ ભાઈઓ (લેવલ–૦૧પ્રાયમરી) નું આયોજન

શારીરિક શિક્ષણ વિભાગ, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી–રાજકોટ અને મ્યુનિસિપલ આર્ટસ અને કોમર્સ કોલેજ–ઉપલેટાનાં સંયુક્ત ઉપક્રમે ઈકો એડવેન્ચર કેમ્પ ભાઈઓ (લેવલ–૦૧પ્રાયમરી) નું આયોજન


Published by: Physical Education Section

04-03-2022