Dr. Yogesh A Jogsan New Head of The Department of Psychology

તારીખ 02/01/2019ના રોજ ડો. યોગેશ એ. જોગસને મનોવિજ્ઞાન ભવનના અધ્યક્ષ તરીકે નો ચાર્જ સંભાળ્યો હતો. 


Published by: Department of Psychology

02-01-2019