સી.સી.ડી.સી. દ્વારા તલાટી કમ મંત્રી અને જુનીયર કલાર્કની તૈયારીઓ માટે ૧૨૦ કલાકના તાલીમ વર્ગનું ઉદઘાટન

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના સી.સી.ડી.સી. દ્વારા તલાટી કમ મંત્રી અને જુનીયર કલાર્કની તૈયારીઓ માટે ૧૨૦ કલાકના તાલીમ વર્ગનું ઉદઘાટન સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીનાકુલપતિશ્રી પ્રો. ગીરીશભાઈ ભીમાણી એ આજરોજ કર્યું હતું.


Published by: Career Counselling & Development Centre (CCDC)

09-05-2022