ફીટ ઇન્ડિયા ફ્રીડમ રન ૨.૦ ફીટનેશ કા ડોઝ આધા ઘંટા રોજ તા. ૨૦/૦૯/૨૦૨૧

શારીરિક શિક્ષણ વિભાગ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્રારા દરરોજ  "ફીટનેશનો ડોઝ અડધો કલાક રોજ ૨.૦"  દરરોજ નું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં રોજ ૩૦ થી વધુ લોકો જોડાય છે.

આજે તા. ૨૦/૦૯/૨૦૨૧ ના રોજ હોકી, બાસ્કેટબોલ,બેડમિન્ટનની તાલીમ તથા પ્રેક્ટિસ માટે જે મેમ્બર રોજ આવે છે તેમણે પણ આજે  "ફીટનેશનો ડોઝ અડધો કલાક રોજ ૨.૦"

મુવમેન્ટનો લાભ લીધેલ હતો. 


Published by: Physical Education Section

20-09-2021