Notable Alumni Registration

આપ આ યુનિવર્સિટીના પૂર્વ વિદ્યાર્થી છો અને આપના ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર કામગીરી કરી રહ્યા છો
તો આપનું રજીસ્ટ્રેશન અચૂકપણે કરાવો અને સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી સાથે જોડાવો