માન્ય ઉમેદવારોના નામોની જાહેરાત શિક્ષક પરફોર્મિંગ આર્ટસ વિદ્યાશાખાની સેનેટ પરની એક બેઠક અંગેની ચૂંટણી -તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૩.

માન્ય ઉમેદવારોના નામોની જાહેરાત શિક્ષક પરફોર્મિંગ આર્ટસ વિદ્યાશાખાની સેનેટ પરની એક બેઠક અંગેની ચૂંટણી -તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૩.


Department: General Section

25-08-2023