"કામકાજના સ્થળે મહિલાઓની જાતીય સતામણી (અટકાવ, પ્રતિબંધ અને નિવારણ) અધિનિયમ-૨૦૧૩" ઓનલાઈન અભ્યાસ બાબત

"કામકાજના સ્થળે મહિલાઓની જાતીય સતામણી (અટકાવ, પ્રતિબંધ અને નિવારણ) અધિનિયમ-૨૦૧૩" ઓનલાઈન અભ્યાસ બાબત


Department: UGC Section

25-08-2023