માન્ય ઉમેદવારોના નામોની જાહેરાત શિક્ષક ગ્રામવિદ્યા વિદ્યાશાખાની સેનેટ પરની બે બેઠક અંગેની ચૂંટણી -તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૩.

માન્ય ઉમેદવારોના નામોની જાહેરાત શિક્ષક ગ્રામવિદ્યા વિદ્યાશાખાની સેનેટ પરની બે બેઠક અંગેની ચૂંટણી -તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૩.


Department: General Section

25-08-2023