તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮, તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ ફાઈનલ મતદારયાદી બાબત.

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮,તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯,તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ ફાઈનલ મતદારયાદી બાબત.


Department: General Section

26-07-2023