Downloads

# Download Title Date Download
1 RTI Form 07-06-2019  Download
2 Enrollment Cancel Form 31-05-2019  Download
3 List of Member Boards/Councils of COBSE 31-05-2019  Download
4 RTI Pro Active Disclosure-Examination Section 4 (Re-Assessment) (આર.ટી.આઈ. હેઠળ ઉતરવહીની નકલ આપવાં માટેની ગાઈડલાઈન) 18-04-2019  Download
5 RTI Pro Active Disclosure - Examination Section 5 (Degree) 01-04-2019  Download
6 RTI Pro Active Disclosure - Examination Section 6 (Enroll-Enlist/Pro. Eligi./Migration/Final Eligi. Etc...) 01-04-2019  Download
7 RTI Pro Active Disclosure - External Examination 01-04-2019  Download
8 OBSERVER DETAIL-New 01-04-2019  Download
9 પરીક્ષાની માર્કશીટ તૈયાર હોય કોલેજે પરીક્ષા વિભાગ, બારી નં. ૨ પરથી કોલેજનાં લેટરપેડ સાથે લઈ જવા કાર્યવાહી કરવી. 01-04-2019  Download
10 RTI Pro Active Disclosure-Examination Section 2 (Assessment/Paper Setting/Practical/47-A Meeting Etc...) 01-04-2019  Download
11 RTI Pro Active Disclosure - Examination Section 3 (Post Examination) 01-04-2019  Download
12 Return Degree List As on 28-02-19 28-02-2019  Download